Dietist Heemskerk Beverwijk

Algemene voorwaarden 2020

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
  • Opdrachtgever: alle patiënten, cliënten en andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van een diëtist inroepen.
 2. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 3. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten . Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 4. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 5. Indien de dieetbehandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan wordt de declaratie via VECOZO rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract ontvangt de patiënt of cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist en de patiënt of cliënt kan deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de patiënt of cliënt een deel of de gehele rekening vergoedt.
 6. Indien de dieetbehandeling niet via het verzekeringspakket van de patiënt of cliënt vergoed wordt of bij overschrijding van de maximale vergoeding door de zorgverzekeraar krijgt patiënt of cliënt de rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiëntverzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. Voor afspraken op de maandag dient dit vóór 10.00 uur te gebeuren. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief (€ 45,00).
 9. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De artikelen 4 tot en met 9 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.
 12. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.